Kontakt

Számel s.r.o

Adresa: 93201 Velký Meder ,
Mlynská 4430
Telefon:
0905345052
E-mail:
info@szamel.sk
Firemné údaje


Ochrana osobných údajovVŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Ak chcete nakupovať, alebo sa stať aktívnym užívateľom webovej stránky  www.szamel.sk ,

 pozorne si prečítajte nižšie uvedené Všeobecné zmluvné podmienky a Vašu objednávku odošlite iba v prípade, ak súhlasíte so všetkými ustanoveniami tohto dokumentu. Ďakujeme.  

Základné ustanovenie

Nižšie uvedené obchodné podmienky sa týkajú zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom eshopu www.szamel.sk medzi majiteľom webovej stránky a objednávateľom na základe zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predmet zmluvy

Zmluva uzavretá na diaľku stanovuje práva a povinnosti zmluvných strán – majiteľa webovej stránky a objednávateľa – súvisiacich s objednávaním tovaru cez webovú stránku  www.szamel.sk

Zmluvné strany

Táto zmluva vznikla medzi majiteľom webovej stránky www.szamel.sk , spoločnosťou Számel s.r.o. a užívateľom tejto služby (objednávateľom). Podmienky zmluvy považujú obe strany za záväzné.     

Majiteľ webovej stránky: 

Obchodné meno: Számel, s.r.o.

Sídlo: Malookočská ulica 392/39, 930 28 Okoč

IČO: 45 418 535

DIČ: 2022975768

E-mail: info@szamel.sk

Telefón: 00421 905 345 052

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel Sro vložka 25149/T

Orgán dozoru pre ochranu spotrebiteľa

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23

917 01 Trnava 1

Uplatnenie reklamacie resp. sťažnosti:  Malookočská ulica 392/39, 930 28 Okoč

Vznik zmluvy

Podmienkou platnosti objednávky tovaru cez www.szamel.sk  je oboznámenie sa s obchodnými podmienkami a jej prijatie.

Odoslanie vyplnenej objednávky objednávateľom sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy na základe podmienok uvedených majiteľom webovej stránky prostredníctvom e-shopu. Potvrdením objednávky majiteľom webovej stránky dochádza k uzavretiu zmluvy.

Jazyková verzia zmluvy: Slovenská

Popis poskytovanej služby

Webová stránka www.szamel.sk  je internetová stránka vytvorená za účelom predaja  drevených obkladov, reziva, doplnkov a súčiastok. Jednotlivé produkty sú podrobne popísané. Spôsob dopravy a platby si objednávateľ môže zvoliť pri vytvorení objednávky.       

Postup pri nakupovaní

Na webovej stránke www.szamel.sk si môžete vytvoriť objednávku bez registrácie. 

Jednotlivé produkti si môžete vybrať po kliknutí na odkaz. Na stránke vybraného produktu sú uvedené všetky informácie, a tu sa dá zvoliť aj množstvo produktu.        

V menu Objednávanie je potrebné ešte raz skontrolovať vybraný produkt a vyznačené príslušenstvo.     

Ďalším krokom je voľba dodacích a fakturačných údajov. Vyberte spôsob platenia (Platba) a spôsob doručenia (Doručenie). Tu máte možnosť ešte pridať poznámku v súvislosti s objednávkou.  

Pred odoslaním objednávky je nevyhnutné prijať podmienky nákupu, ktoré sú podrobne uvedené vo VZP. Tu sa môžete prihlásiť aj k odberu nášho spravodaja (newsletter).    

Pre ukončenie objednávky je potrebné kliknúť na Poslať objednávku.    

Ceny uvedené na webovej stránke sú ceny vrátane DPH, bez nákladov na dopravu. Náklady na dopravu automaticky prirátame  ku konečnej sume po ukončení  výberu.          

Faktúru o objednanom produkte a nákladoch na dopravu zasielame spolu so zásielkou.    

Za škody spôsobené uvedením nepravdivých a technické problémy, ktoré vzniknú v súvislosti s objednávkou, spoločnosť Számel s.r.o. nezodpovedá.     

Spôsoby platenia

1. Dobierka, platba v hotovosti:

Objednanú psiu búdu môžete zaplatiť kuriérovi v hotovosti pri doručení zásielky

2.Cenu vybraného produktu pri zakúpení priamo v sídle našej spoločnosti je potrebné zaplatiť v hotovosti.

3.Platba vopred prevodom na účet:

Konečnú cenu objednávky je potrebné zaplatiť bankovým prevodom na účet spoločnosti Számel s.r.o. SK8009000000000193621427 vedený u SLSP, v lehote 4 pracovných dní. V rubrike „Oznámenia“ je potrebné uviesť meno objednávatela a typ objednaného domčeka uvedené v spätnom e-maile. Vybranú psiu búdu odosielame po prijatí úhrady na Vami uvedenú adresu. V prípade, ak úhrada nebude prevedená na náš účet do 4 pracovných dní, objednávku zrušíme.       

Dobierka: 

Cenu objednaných produktov zaplatíte v hotovosti kuriérovi.    

Platba v hotovosti: 

Cenu vybraného produktu pri zakúpení priamo v sídle našej spoločnosti je potrebné zaplatiť v hotovosti.      

Spôsoby dopravy

Kuriérska služba:

Prepravu zásielok vykonávame prostredníctvom kuriérskej služby, alebo vlastným vozidlom v pracovných dňoch medzi 8:00 – 18:00 hod.. Termín dodania je 3-14 pracovných dní.      

Ak doručenie zásielky nebude úspešný, zásielku vráti odosielateľovi. Takto vzniknuté náklady znáša Objednávateľ.    

Osobný odber:

Osobný odber objednaného tovaru je možný vo vopred - e-mailom alebo telefonicky - dohodnutom termíne v mieste sídla našej spoločnosti (Slovensko, Malookočská 392/39, 930 28 Okoč).   

Prepravné náklady

Prepravné náklady sú nezávisle od vzdialenosti .   

Objednávateľ sa zaväzuje, že v súlade so zvoleným spôsobom platenia a doručenia sa postará o prevzatie zásielky s objednaným produktom/produktmi aj o uhradenie kúpnej ceny.        

Objednávateľ je povinný zásielku v deň doručenia prevziať a v prípade bezchybného plnenia podpísať potvrdenku o prevzatí. Neskôr už reklamácie na nekompletnosť zásielky nebudú akceptované. Objednávateľ sa zaväzuje, že škody vzniknuté neúspešným doručením zásielky, ku ktorému došlo jeho zapríčinením, uhradí spoločnosti Számel s.r.o. v celom rozsahu.

V prípade poškodenia zásielky počas prepravy je objednávateľ povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť majiteľovi tejto webovej stránky, spoločnosti Számel s.r.o., ktorý zariadi výmenu poškodeného tovaru bezodkladne. Neskôr už reklamácie na poškodenie zásielky nebudú akceptované. Prepravné náklady za vrátenie a opätovné odoslanie zásielky znáša majiteľ webovej stránky.        

Reklamačný poriadok

Majiteľ webovej stránky zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí objednávateľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá majiteľ webovej stránky za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 1 rokov, ktorá plynie od prevzatia tovaru objednávateľom. Záručná doba na použitý tovar je 1 rokov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než majiteľ webovej stránky, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ objednávateľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť objednávateľa. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Majiteľ webovej stránky je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Objednávateľ by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým majiteľovi webovej stránky nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Majiteľ webovej stránky môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú majiteľovi webovej stránky, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u majiteľa webovej stránky, na adrese sídla. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste majiteľa webovej stránky alebo v mieste pre objednávateľa bližšom, uplatní objednváateľ právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie majiteľ webovej stránky určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak objednávateľ uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže majiteľ webovej stránky vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Majiteľ webovej stránky je povinný poskytnúť objednávateľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak objednávateľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a majiteľ webovej stránky ju zamietol, majiteľ webovej stránky v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže objednávateľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša majiteľ webovej stránky bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak majiteľ webovej stránky odborným posúdením preukáže zodpovednosť majiteľa webovej stránky za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Majiteľ webovej stránky je povinný objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Majiteľ webovej stránky je povinný pri uplatnení reklamácie vydať objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, majiteľ webovej stránky je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy podľa zákona č. 104/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na ďialku. Toto právo môže využiť len objednávateľ - spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý objednávateľom okamihom, keď objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané objednávateľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy majiteľ webovej stránky vráti najneskôr do 14 dní objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Majiteľ webovej stránky vráti platbu rovnakým spôsobom, ako objednávateľ použil pri svojej platbe. Objednávateľ sa môže s majiteľom webovej stránky dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Majiteľ webovej stránky nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady, ak si objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný majiteľom webovej stránku. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný majiteľom webovej stránky.

Pri odstúpení od zmluvy majiteľ webovej stránky nie je povinný vrátiť objednávateľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť majiteľovi webovej stránky, ibaže majiteľ webovej stránky navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať majiteľovi webovej stránku alebo osobe poverenej majiteľom webovej stránky na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Objednávateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Objednávateľ má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal objednávateľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od objednávateľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Záruka, garancia

1 ročná záruka sa vzťahuje na na dodanom tovare.        

Podmienkou uplatnenia záruky je faktúra, na ktorej je vyznačený dátum predaja a deň začiatku plynutia záručnej doby.

Alternatívne riešenie sporov

Objednávateľ – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na majiteľa webovej stránky so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým majiteľ webovej stránku vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že majiteľ webovej stránky porušil jeho spotrebiteľské práva.

Podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských  sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len “zákon č. 391/2015 Z.z.”) má objednávateľ takisto právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len “subjekt ARS”), a to v prípade, že majiteľ webovej stránky na jeho žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jeho odoslania. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov ARS je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia §12 zákona 391/2015 Z.z..

Objednávateľ má možnosť podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len objednávateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi objednávateľom a majiteľom webovej stránky, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Toto alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku, netýka sa však sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje zákazníka sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely založenia objednávky, využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Predávajúci využíva zodpovedajúce technické a organizačné prostriedky, zaisťujúce ochranu spracovávaných osobných údajov.

Osobné údaje zákazníka poskytnuté vrámci internetového obchodu alebo získané na základe aktivít na internete alebo prostredníctvom aplikácie budú predávajúcim spracovávané za konkrétnym popísaným účelom, uvedeným v zodpovedajúcom formulári internetového obchodu a podrobne popísaných v internej smernici o ochrane osobných údajov, dostupných v internetovom obchode.

Számel s.r.o - SzlovákSzámel s.r.o - Magyar